HIRDETMÉNY RÉSZVÉNYEK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

[No texA G4S Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi közleményt teszi közzé:

A társaság adatai:

Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 9-10.
Cégjegyzékszám: 01-10-044613
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12676596-4-41

Döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításáról:
A G4S Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-911723; székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 9-10.) a G4S Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 9-10.; cégjegyzékszám: 01-10-044613; továbbiakban: a „Társaság”) mint a Társaság részvényese (továbbiakban: a „Részvényes”) a 2018. február 5. napján meghozott 1/2018. (02.05.) számú határozatával – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: a „Ptk.”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: a „Tpt.”) valamint a Társaság Alapító Okiratának vonatkozó rendelkezései alapján – döntött a Társaság által kibocsátott, a Társaság teljes alaptőkéjét képező 580.000.000.- Ft, (azaz ötszáznyolcvanmillió forint), 578 db, egyenként 1.000.000.- Ft, (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény („A” részvénysorozat), és 2 db, egyenként 1.000.000.- Ft, (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított elsőbbségi (elővásárlási) jogot biztosító részvényének („B” részvénysorozat) dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására
A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Részvényest, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsa be az alábbi helyen és megjelölt időszakban azzal, hogy a Részvényes a benyújtással egyidejűleg köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Ennek hiányában a részvények nem tekinthetők érvényesen benyújtottnak. A be nem nyújtott, nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti meg.

A részvények benyújtásának helye: A Társaság székhelye (1033 Budapest, Polgár utca 9-10.)
A részvények a benyújtási helyen, munkanapokon 9 - 16 óra között nyújthatók be.

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak: 2018. február 15 - 2018. április 16.

Az átalakítás időpontja: 2018. április 17.
A nyomdai úton előállított részvények átalakításának időpontja benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap azzal, hogy az a Tpt. 10. § (2)bekezdésében foglaltakra tekintettel hamarabb lezárható.
Amennyiben a Részvényes által adott felhatalmazás alapján a Társaság vezérigazgatója megállapítja, hogy valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban is lezárható és az átalakítás időpontja (a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap) ennek megfelelően módosulhat.
A kibocsátó, az átalakítás napján köteles kiállítani a Tpt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott okiratot.

A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

A részvények átalakítását végző KELER Zrt. (i) minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény után 1 db (azaz egy darab), 1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényt, valamint (ii) minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított elsőbbségi (elővásárlási) jogot biztosító részvény után 1 db (azaz egy darab), 1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló dematerializált elsőbbségi (elővásárlási) jogot biztosító részvényt ír jóvá a részvényes által megjelölt értékpapírszámlán.

A nyomdai úton előállított részvények érvénytelenítése

A Társaság az átalakított nyomdai úton előállított részvényeket az átalakítás napján sorszám szerint érvénytelennek nyilvánítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi és értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló hat hónap lejártát követően az alaptőkét leszállítja.
Az érvénytelenné nyilvánított részvények bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni.

A Társaság az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben is.G4S Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
^